جستجو


 

دانلود فیلم آموزشی The Ultimate Excel Programmer Course

http://dl99.vatandownload.com/mostafa/Image/The-Ultimate-Excel-Programmer-Course.jpg
 

دانلود رایگان فیلم آموزشی The Ultimate Excel Programmer Course- آموزش دوره نهایی برنامه ریزی اکسل با لینک مستقیم
 

The Ultimate Excel Programmer Course یک فیلم آموزشی درباره دوره نهایی برنامه ریزی اکسل می باشد که توسط کمپانی Udemy تهیه و منتشر شده است. Daniel Strong مدرس این فیلم آموزشی می باشد که شما را با مباحثی از قبیل چگونگی سفارسی کردن فرم اطلاعات بطور خودکار ، چگونگی برنامه ریزی حلقه سمت راست برا انجام وظایف مختلف ، چگونگی ایجاد سبک های متغییر های مختلف مطابق با نیاز شما ، چگونگی ویرایش و درک تمام نوارد های ابزار و گزینه ای سفارشی VBA و بسیاری مبانی دیگر آشنا خواهد ساخت، در این مجموعه آموزشی شما بطور کامل با چگونگی انجام این کار در Excel آشنا خواهید شد، فیلم آموزشی The Ultimate Excel Programmer Course یکی از کاملترین مجموعه های آموزشی نرم افزار Excel می باشد که شامل 10 ساعت فیلم آموزشی به زبان انگلیسی با کیفیت 720p با فرمت mp4 می باشد، امیدواریم مورد پسند شما عزیزان واقع گردد.
*فهرست سرفصل ها و عناوین آموزشی این مجموعه را می توانید در ادامه مطلب مشاهده نمایید.*
  

 

سرفصل ها و عناوین آموزشی این مجموعه :
01 : The Range Object
 Intro and Course Workbooks download
 Get the Developer Tab and Intro to Developer Tab
 How to Leave a Udemy Review
 Getting started with Range object
 Creating Your First Macro From Scratch
 Adding a Secondary Command. . .
 Debugging in Excel VBA
 Saving a Macro-Enabled Workbook (.xlsm)
 Several Ways to trigger your Macro
 Affecting Multiple Cells with One Range Command - 2 Methods
 Adding Strings of Text to a Cell
 Using a Named Range with the Range Object
 Range Object Quiz
02 : Range Properties
 .VALUE Property
 .TEXT Property
 .ROW and .COLUMN Properties
 .SELECT Property
 .COUNT Property
 .ADDRESS Property
 .FORMULA Property
 .NUMBERFORMAT Property
 FONT.BOLD, UNDERLINE or ITALIC Properties
 Properties Quiz
03 : The Cells Object
 The Cells Object
 Using Column Letters instead of Numbers
 Using Cells Positionally within a Range
 Affecting ALL Cells in a Worksheet
 Using Range Object with Cells Object
 Cells Quiz
04 : Variables
 Intro to Variables
 Declaring Variables - Variable Types
 Declaring Variables - Types Demo
 Calling a Procedure from Another
 Public and Private Variables
 Using Constants
 Variables Quiz
05 : Toolbars and Menus
 File Menu walkthrough
 Edit Menu walkthrough
 View Menu walkthrough
 View Menu2 - Watch Window, Locals Window and Immediate Window
 Watch Window Wonders!
 Insert and Format Menus
 Debug Menu (Important!)
 Run and Tools Menus
 Toolbars Quiz
06 : Super Important Tools and Excel Logic
 Determining the Last Row in your Data Set
 Determining the Last Column in your Data Set
 Determining the Next Row in your Data Set
 Recording a Macro
 Absolute vs Relative References
 Using With and End With
 Comparison Operators in Excel VBA
 If Then Statement
 Using Is Not Equal To (<>)
 Logical Operator, NOT
 If, Then, Else Statement
 If, Then, ElseIF Statement. . .
 Comparitive Operators with Text and Numbers!
 Use If Then Statements in a One-Liner of code
 Using GOTO and Labels
 Select Case as Alternative to IF THEN Statements
 Message Box with Yes and No Buttons
 Relative Positioning using Offset
 Super Important Info Quiz
07 : Loops and Report Writing Basics
 Intro to Loops; the For Next Loop
 Fun with our For Next Loop
 Beginning our first Report using Loops
 Using an InputBox
 Adding InputBox to Our First Report to make it Dynamic
 Add a Button to Open Our Report
 Add a Cool Looking Button or Image to Open Report
 Our First Printable Report part 1 - Declaring and Setting the Sheets
 Printable Report Part 2 - Getting Items On Report Sheet
 Printable Report Part 3 - Clearing Last Report
 Printable Report Part 4 - Ensuring Visibility and Autoselect Report Sheet
 Using PrintPreview Automatically
 Using PrintOut to Send Directly to Default Printer
 Handling Debug Error When Cancelling InputBox
 For Loop Going Backwards using STEP
 The FOR EACH Loop
 FOR EACH Loop - Practical Examples
 Intro to DO LOOPS
 DO Until
 Loop Until
 DO While
 Loop While
 EXIT DO - Multiple Exits using your own Criteria along the Way!
 Loops and Reports Quiz
08 : EVENTS: Worksheet Events made Easy
 Intro to Worksheet Events and Selection_Change
 Worksheet Activate Event
 Worksheet Deactivate Event
 BeforeDelete Event - for Worksheet Deletion
 BeforeDoubleClick Event - Trigger a Macro when Double Clicking
 BeforeRightClick Event - Trigger a Macro when Right-Clicking
 Calculate Event
 How to Disable Events on the Workbook
 Intro to Change Event
 Change Event with EnableEvents toggle - Avoid endless loop!
 Change Event Triggered with Custom Range Using Intersect
 FollowHyperlinks Event
 Final Thoughts on Worksheet Events and Review Other Events
 Worksheet Events Quiz
09 : WorkBook Events
 Workbook Open
 Workbook Activate
 Before Save
 After Save
 Before Close
 Before Print

ديدگاه خود را ارسال کنيد